Kariera naukowa

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY UBIEGANIU SIĘ O STOPNIEŃ NAUKOWY DOKTORA, DOKTORA HABILITOWANEGO ORAZ TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA


PRZEPISY DOTYCZĄCE STOPNI NAUKOWYCH I TYTUŁU NAUKOWEGO

Ustawy

  1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst ujednolicony)
  2. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst ujednolicony) z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2011 r., Nr 84, poz. 455) z póź. zm.

 Rozporządzenia

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2016 poz. 1586)
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim , postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. nr 206, poz. 1219)
  3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 990)
  4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą (Dz.U. nr 179 poz. 1067)
  5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. nr 196 poz. 1165)
  6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. nr 179 poz. 1065)

Akty prawne Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
Obwieszczenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego wraz z określeniem nazw nadawanych stopni
http://www.ck.gov.pl/index.php/nadawanie-stopni/jednostki-uprawnione

Podstawy prawne uznawania dokumentów o wykształceniu z poszczególnych krajów - http://www.buwiwm.edu.pl 

Instytucją właściwą w sprawach uznawalności zagranicznych dyplomów i stopni naukowych jest obecnie:
Departament Spraw Międzynarodowych i Uznawalności Wykształcenia
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Adres: ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa 53
E-mail: enic-naric@nauka.gov.pl 
Telefon: (22) 628 67 76
Faks: (22) 628 35 34

Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie MNiSW: www.nauka.gov.pl
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK