Grudzień 2021
Udostępnij:

Ocena nauczyciela akademickiego 2020-2022


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Rektora Nr 5/2020

z dnia 24 stycznia 2020

 

 

Kryteria oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej

i podnoszenia kompetencji zawodowych w latach 2020 2022

 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.     Okresową ocenę nauczycieli akademickich wydziału przeprowadza komisja dziekańska do spraw oceny powołana przez Rektora, zaś nauczycieli akademickich ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej - senacka komisja do spraw oceny kadr.

2.     Okresowa ocena nauczycieli akademickich w zakresie działalności naukowej jest przeprowadzana według zasad określonych w opracowaniu Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą pt. Ocena aktywności naukowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

3.     Okresowa ocena nauczycieli akademickich w zakresie działalności dydaktycznej, organizacyjnej i podnoszenia kompetencji zawodowych jest przeprowadzana według zasad określonych przez Senacką Komisję ds. Oceny Kadr przedstawionych w niniejszym opracowaniu.

4.     Ocena jest dokonywana na podstawie złożonego przez pracownika Kwestionariusza Oceny Okresowej Nauczyciela Akademickiego (załączniki nr 2 - 5).

5.     Komisje dokonują weryfikacji danych zawartych w Kwestionariuszu Oceny Okresowej Nauczyciela Akademickiego, przeliczenia punktów i przypisania ocen z poszczególnych rodzajów działalności oraz oceny końcowej wykorzystując Kartę Oceny Okresowej Nauczyciela Akademickiego (załącznik nr 1).

 

§ 2

1.     Okresowa ocena pracowników badawczo-dydaktycznych obejmuje: działalność naukową, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów, działalność organizacyjną oraz podnoszenie kompetencji zawodowych.

2.     Okresowa ocena pracowników badawczych obejmuje: działalność naukową lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów, działalność organizacyjną oraz podnoszenie kompetencji zawodowych.

3.     Okresowa ocena pracowników dydaktycznych obejmuje: kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów, działalność organizacyjną oraz podnoszenie kompetencji zawodowych.

 

§ 3

1.     Komisja ocenia działalność nauczyciela akademickiego pozytywnie lub negatywnie.

2.     Pracownik uzyskuje ocenę pozytywną, jeżeli oceny wszystkich rodzajów działalności są pozytywne.

3.     Progi punktowe wymagane do uzyskania oceny pozytywnej z poszczególnych rodzajów działalności obowiązują dla okresu oceny wynoszącego 36 miesięcy. W przypadku gdy pracownik w okresie oceny przepracował krótszy czas, termin dokonania oceny zostaje przedłużony o czas tej nieobecności.

4.     W przypadku zmiany grupy zatrudnienia w ocenianym okresie (pracownik badawczo dydaktyczny, badawczy, dydaktyczny), wymagania ustala się proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danej grupie.

 

§ 4

Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo odwołania od wyniku okresowej oceny do Rektora w terminie czternastu dni od daty zapoznania się z oceną. Odwołanie powinno być rozpatrzone w ciągu trzydziestu dni.

 

Rozdział 2. Ocena działalności naukowej

 

§ 5

Ocenę działalności naukowej przeprowadza się w oparciu o dwa kryteria: kryterium poziomu osiągnięć naukowych i kryterium efektów finansowych badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

§ 6

1.       Liczbę punktów za działalność naukową oblicza się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Rektora Nr 162/2019 z dnia 1 października 2019 r.

2.       W przypadku pracowników, którzy zadeklarowali więcej niż jedną dyscyplinę w ocenianym okresie, wymaganą liczbę punktów ustala się jako średnią ważoną, z uwzględnieniem udziału w dyscyplinach i czasu udziału.

 

§ 7

Liczby punktów warunkujące uzyskanie oceny pozytywnej za działalność naukową, dla poszczególnych dyscyplin, zostały zestawione w załączniku nr 1 (tabele N.I i N.2) i ustalone przez Senacką Komisję ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. W przypadku braku odpowiedniej rady dyscypliny wymaganą liczbę punktów określa Rektor.

 

§ 8

Rektor lub przewodniczący rady dyscypliny może, w indywidualnych i uzasadnionych przypadkach, obniżyć obowiązujące wymagania.

 

Rozdział 3. Ocena działalności dydaktycznej

 

§ 9

1.     Do uzyskania oceny pozytywnej w zakresie działalności dydaktycznej przez pracownika badawczo-dydaktycznego wymagane jest spełnienie w okresie oceny dwóch warunków:

a)  uzyskanie za tę działalność minimum 10 pkt (załącznik nr 1, tabela D.I),

b) wykazanie się publikacjami związanymi z tematyką prowadzonych zajęć dydaktycznych.

2.     Do uzyskania oceny pozytywnej w zakresie działalności dydaktycznej przez pracownika dydaktycznego wydziału wymagane jest spełnienie w okresie oceny następujących warunków:

a)  uzyskanie za tę działalność minimum 15 pkt (załącznik nr 1, tabela D.I),

b) wykazanie się publikacjami związanymi z tematyką prowadzonych zajęć dydaktycznych.

3.     Do uzyskania oceny pozytywnej w zakresie działalności dydaktycznej przez pracownika dydaktycznego ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej wymagane jest uzyskanie za tę działalność minimum 15 pkt (załącznik nr 1, tabela D.II).

 

§ 10

Rektor, dziekan, kierownik ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej może, w indywidualnych i uzasadnionych przypadkach, obniżyć obowiązujące wymagania.

 

 

Rozdział 3. Ocena działalności organizacyjnej i podnoszenia kompetencji zawodowych

 

§ 11

W ocenie działalności organizacyjnej i podnoszenia kompetencji zawodowych nie stosuje się kryterium punktowego.

 

§ 12

Pracownik uzyskuje ocenę pozytywną pod warunkiem wykazania aktywności przynajmniej w jednej kategorii wymienionej w tabeli O (załącznik nr 1), obejmującej działalność organizacyjną na rzecz Uczelni, wydziału, katedry, ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej, w zakresie nauki i dydaktyki oraz podnoszenia kompetencji zawodowych.

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr inż. Robert Jurgała